.

W Twoim koszyku

Twój koszyk jest pusty

razem:

0 zł

netto: 0 zł

Odłożone na później

Możesz tu odkładać zabawki używając przycisku NA PÓŹNIEJ

lista jest pusta

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BAVIO

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy BAVIO, zwany dalej: „Sklepem”, działający pod adresem internetowym http://www.bavio.pl prowadzony jest przez Adama Gabryelów, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BAVIO – Adam Gabryelów, adres: ul. Przemysława II 7/28, 63-800 Gostyń, NIP 6961761105, REGON 301628168, zwanego dalej „Sprzedawcą”.
 2. Sprzedawca podaje:
 • adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu przeznaczone do kontaktów z nim: adres email: biuro@bavio.pl
 • adres do korespondencji, na który można zgłaszać między innymi pisemne reklamacje dotyczące Towarów: ul. Chwaliszewo 68/4, 61-105 Poznań
 • Dane teleadresowe, o jakich mowa w ustępach poprzedzających stanowią dane umożliwiające szybki i efektywny kontakt ze Sprzedawcą.
 • Sklep stanowi platformę teleinformatyczną służącą do składania i przyjmowania zamówień na prezentowane w jej ramach produkty, do korzystania z której wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie informacji i przeglądanie ich na ekranie komputera lub innego urządzenia służącego do wyświetlania treści stron WWW.
 • Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa w szczególności prawa i obowiązki kupujących i Sprzedawcy.

 

 • 2. Warunki dotyczące sprzedaży Towarów
 1. Sprzedawca za pośrednictwem sieci Internet w ramach Sklepu oferuje sprzedaż towarów, w tym w szczególności zabawek, zwanych dalej: „Towarami” a także usługi, zwane dalej „Usługami”, polegające na zapakowaniu zamówionego Towaru w ozdobny papier, dodaniu do niego karnetu do samodzielnego uzupełnienia lub wypełnionego tekstem zredagowanym przez Klienta, a także inne usługi, o jakich mowa w Regulaminie.
 2. Stroną umów zawieranych z Sprzedawcą, w związku ze sprzedażą i świadczeniem Usług realizowanymi w Sklepie internetowym, może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, zwana w Regulaminie: „Klientem”.
 3. Sprzedawca przyjmuje zamówienia dotyczące Towarów i/lub Usług, zwane dalej „Zamówieniami” za pośrednictwem strony http://www.bavio.pl. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane są w Sklepie poprzez użycie przycisku opisanego „Zamów i zapłać”. Kliknięcie ww. przycisku jest równoznaczne z zawarciem umowy.
 4. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia poprzez użycie przycisku opisanego „Zamów i zapłać”, Klient jest informowany w szczególności o głównych cechach świadczenia, co obejmuje w szczególności nazwę zamówionego Towaru i/lub usługi, łącznej kwocie do zapłaty, obejmującej cenę Towaru i/lub wynagrodzenie za Usługę oraz koszty dostarczenia Zamówienia do Klienta.
 5. Bezpośrednio po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza zawarcie umowy wysyłając email na podany przez Klienta adres, przesyłając jednocześnie informację o głównych cechach świadczenia, o jakiej mowa w ust. 4 powyżej oraz treść Regulaminu, czyniąc zadość obowiązkom określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.)   
 6. Sprzedawca realizuje Zamówienia (dostarcza zamówione Towary) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami na terytorium wybranych krajów.
 7. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom zapłatę za zamówione Towary i Usługi na następujące sposoby:
 8. za pomocą systemu płatności elektronicznych Przelewy24 (Przelewy24 to serwis zewnętrzny, dzięki któremu można płacić w Sklepie tzw. przelewem szybkim. Przelew szybki polega na tym, że podczas składania zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę swojego banku, loguje się i otrzymuje do zaakceptowania hasłem formularz przelewu. Klient nie musi podawać żadnych dodatkowych informacji. Jednocześnie niezwłocznie po wykonaniu takiego przelewu Sklep otrzymuje informację, że zamówienie jest opłacone),
 9. za pomocą systemu płatności PayPal,
 10. przy odbiorze przesyłki (za pobraniem).
 11. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia po otrzymaniu od operatora systemu płatności potwierdzenia zapłaty, a w przypadku płatności przy odbiorze przesyłki, niezwłocznie po potwierdzeniu zawarcia umowy w trybie określonym w ust. 5 powyżej.  
 12. Do każdego zamówienia, według dyspozycji Klienta, wystawiana jest imienna faktura VAT przesyłana w formie załącznika do wiadomości email na adres wskazany przez Klienta w czasie rejestracji w Sklepie, w braku rejestracji, w czasie składania Zamówienia, zaś w przypadku logowania w z użyciem konta w serwisie Facebook lub Google, na adres email powiązany z tym kontem.
 13. Jeśli złożone przez Klienta Zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane z uwagi na niedostępność Towaru objętego Zamówieniem, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany, a kwota wpłacona na poczet ceny sprzedaży Towaru i/lub wynagrodzenia za Usługę zostanie mu niezwłocznie zwrócona.

 

 • 3. Ceny
 1. Ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT, za wyjątkiem cen netto, które Sprzedawca może podać obok cen brutto, które VATu nie zawierają.
 2. Cena brutto podana przy Towarze przy składaniu Zamówienia, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 3. Aktualna informacja o kosztach dostawy oraz sposobach płatności dostępna jest na stronie http://www.bavio.pl/dostawa. Informacja o kosztach dostawy i sposobach płatności jest widoczna także w chwili wyboru przez Klienta sposobu dostawy Towaru, tj. przed złożeniem Zamówienia.

 

 • 4. Warunki dostawy Towaru
 1. Towary wysyłane są przez Sprzedawcę niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji Zamówienia. Standardowy czas dostawy, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w zależności od wybranej przez Klienta opcji, wynosi, zgodnie z informacją od przewoźnika, od 1 do 3 dni roboczych. Czas dostawy do kraju innego niż Rzeczpospolita Polska może być znacznie dłuższy. W każdym przypadku Sklep dokłada starań by Towar został dostarczony do Klienta w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od chwili rozpoczęcia realizacji Zamówienia.
 2. Klient składając Zamówienie, może wskazać datę, w której przesyłka ma zostać dostarczona pod wskazany przez Klienta adres. Sprzedawca dołoży starań by w danym dniu przesyłka dotarła pod wskazany adres.
 3. Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. O kosztach dostawy Towaru Klient informowany jest przed dokonaniem wyboru rodzaju dostawy i przed złożeniem zamówienia.

 

 • 5. Usługi
  1. Sprzedawca umożliwia Klientom, w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, skorzystanie z następujących Usług świadczonych przez Sprzedawcę:
   • pakowanie Towarów w ozdobny papier przewiązany wstążką,
   • dodawanie do Towaru karnetu (bileciku i/lub kartki okolicznościowej) i treści zredagowanej przez Klienta lub bez treści,
   • przesyłanie na adres email podany przez Klienta przypomnień o urodzinach dziecka oraz innych okazjach wraz z propozycją prezentu dostępnego w Sklepie i dostosowanego do wieku dziecka, po uprzednim podaniu przez Klienta danych obejmujących: imię dziecka oraz jego datę urodzenia.
  2. Usługi, o jakich mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) są płatne, a ich ceny podane są w Sklepie.
  3. Z Usług, o jakich mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) można skorzystać wyłącznie w przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia Towaru.
  4. Sprzedawca informuje, że po wykonaniu przez niego Usługi Klient traci, w odniesieniu do Usługi prawo do odstąpienia od umowy, zachowując jednocześnie prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do Towarów objętych Zamówienia. Prawo do odstąpienia od umowy realizowane jest na zasadach określonych w pkt VI. Poniżej.

 

 • 6. Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 roku poz. 827 z późn. zm.), każdy Klient, który nabył w Sklepie Towar jako konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru na zasadach i w sposób określony w informacjach stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. By skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy zapoznać się i postępować zgodnie z treścią informacji stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Sprzedawca udostępnia formularz odstąpienia od umowy, którego wzór objęty jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu. W celu odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z formularza.
 4. W odniesieniu do Usług, o jakich mowa w Regulaminie prawo do odstąpienia od umowy, po wykonaniu przez Sprzedawcę w pełni Usługi Klientowi nie przysługuje 

 

 • 7. Reklamacje
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad fizycznych i prawnych. Wada fizyczna polega w szczególności na niezgodności Towaru z umową, polegającej w szczególności na:
 2. braku właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 3. braku właściwości Towaru, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym w szczególności w opisie zamieszczonym w Sklepie,
 4. nienadawaniu się Towaru do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, w przypadku gdy Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Towaru,
 5. wydaniu Towaru Klientowi w stanie niezupełnym.
 6. Jeżeli Towar ma wady, które tkwiły w nim w chwili otrzymania przez Klienta Towaru lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do jego przesłania wraz z pisemną reklamacją, pocztą na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2. Regulaminu, przy czym koszty przesyłki ponosi Sprzedawca. Sprzedawca prosi Klientów, aby reklamacja obejmowała możliwie dokładny opis wady, wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji oraz dokument lub jego kopię potwierdzający zakup (faktura lub faktura imienna). Sprzedawca zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Sprzedawcy będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta jak i najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji i nie mają wpływu na termin udzielania odpowiedzi na złożoną reklamację.
 7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru tkwiące w nim w chwili wydania lub wynikłe z okoliczności tkwiących w Towarze w chwili wydania, jeżeli wady te zostały wykryte w okresie dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru do Klienta.
 8. Klient może żądać wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad albo dokonania jego naprawy, a także od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny, jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje wymiany albo naprawy.
 9. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar wadliwy lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych uciążliwości dla Klienta.
 10. Jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta nie usunie wady lub nie wymieni Towaru na wolny od wad - Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. Postanowienie nie znajduje zastosowania w stosunkach pomiędzy Sprzedawcą a Klientami niebędącymi konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 11. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na Reklamację złożoną przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w pozostałych przypadkach w terminie 30 dni.
 12. Sprzedawca odpowiada względem Klienta na zasadach określonych powyżej:
  1. w stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia dostarczenia Towaru, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany nie później niż w terminie 1 roku od dnia wykrycia wady,
  2. w stosunku do Klientów niebędących konsumentami, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady.
 13. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbada Towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 14. Jeżeli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu, Klient może według swojego wyboru:
 15. zwrócić się z wnioskiem do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie bezpłatnego postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
 16. zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej,
 17. zwrócić się po bezpłatną poradę do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, który w imieniu Klienta może wystąpić do Sprzedawcy w celu ugodowego zakończenia sporu lub na rzecz Klienta wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy.
 18. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z określonych w ppkt a) - c) powyżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów. 

 

 • 8. Gwarancja
 1. Na niektóre Towary udzielana może być gwarancja producenta. Zakres gwarancji określany jest wyłącznie w dokumencie gwarancyjnym, dołączanym do Towaru. Gwarancja nie wyłącza i nie ogranicza praw Klienta z tytułu niezgodności Towaru z umową.

 

 • 9. Dane osobowe (polityka prywatności)
  1. Administratorem danych osobowych jest Adama Gabryelów, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BAVIO – Adam Gabryelów, adres: ul. Przemysława II 7/28, 63-800 Gostyń, NIP 6961761105, REGON 301628168.
  2. Administrator przetwarza wyłącznie te dane osobowe, które Klient dobrowolnie podał dokonując czynności w Sklepie, tj. daje kupującego: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, adres zamieszkania, opcjonalnie nazwę firmy i jej NIP; dane odbiorcy: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, adres zamieszkania; a także dane podane w ramach usługi „Doradca Bavio”: imię, płeć, wiek i datę urodzenia dziecka. W przypadku logowania przy pomocy konta w serwisie Facebook lub Google dane o jakich mowa powyżej są zaciągane w danych powyższych usług (imię, nazwisko, adres email).
  3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wykonania umowy i sporządzania i przesyłania faktur VAT, oraz celu marketingu własnych towarów i usług sprzedawcy, przy czym przesyłanie informacji handlowych na adres email Klienta wymaga jego odrębnej zgody.
  4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia. Klient, który dokonał rejestracji ma prawo samodzielnie, pod adresem: http://www.bavio.pl/account zmienić dane osobowe, podane przy rejestracji w Sklepie. Klientowi przysługuje także uprawnienie do usunięcia założonego podczas rejestracji konta, za pomocą przycisku „usuń konto”, dostępnego pod adresem http://www.bavio.pl/account
  5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
  6. Sprzedawca gromadzi informacje o adresach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem http://www.bavio.pl. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania Sklepu. W oparciu o te dane budowane są np. statystyki odwiedzin.
  7. Informacje o numerach IP wykorzystywane są także w celach technicznych.
  8. Niektóre obszary Sklepu wykorzystują cookies - pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu. Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu osoby korzystającej ze Sklepu. Każdy kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, blokując zapisywanie tych plików na urządzeniu.

 

 • 10. Postanowienia końcowe
  1. Klient oświadcza, iż wszelkie informacje podane przez niego w Zamówieniu są zgodne z stanem faktycznym.
 1. Sprzedawca ma prawo do zmiany oferty Towarów, przeprowadzania, zmiany i odwoływania akcji promocyjnych, w tym programów lojalnościowych, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów Zamówienia.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie pod adresem http://www.bavio.pl/regulamin i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia nowego Regulaminu na stronie http://www.bavio.pl/regulamin, z tym zastrzeżeniem, że zmiany są wiążące dla Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, o ile je zaakceptują. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie takich zmian, a zamówienia Klienta będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 4. Wszelkie skargi i problemy można zgłaszać do Sprzedawca na adres: biuro@bavio.pl.
 5. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą na podstawie lub w związku z umową zawartą na podstawie Regulaminu, strony starać się będą rozstrzygać ugodowo. W przypadku braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał wyłącznie polski sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Sprzedawcy, przy czym to postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. Każdy użytkownik Internetu ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej http://www.bavio.pl/regulamin i zapisać go na własnym nośniku.
 7. Właściwym dla stosunków zobowiązaniowych pomiędzy Klientem a Sklepem jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, w takim zakresie, w jakim możliwość stosowania tego prawa nie została wyłączona normami prawa stanowionego przez organy Unii Europejskiej lub normami umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2016 roku.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego bavio.pl

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(miejscowość) ............................. (data) .........................

Adresat:

BAVIO – Adam Gabryelów: ul. Chwaliszewo 68/4, 61-105 Poznań, adres email: doradca@bavio.pl

 

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 • .......................................................,
 • .......................................................,
 • .......................................................,

Data odbioru rzeczy: ................................................

Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów: ............................................................................... ......................................................................................................................................................

Adres konsumenta/konsumentów: ............................................................................................... ......................................................................................................................................................

Sposób zwrotu kwoty pieniężnej otrzymanej przez sprzedawcę:

 • Taki sam jak przy pierwotnej transakcji*
 • Inny: (proszę wskazać – w szczególności nr rachunku bankowego)* ............................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpis konsumenta/konsumentów: ..............................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

*niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego bavio.pl

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysłanego na adres: BAVIO – Adam Gabryelów, ul. Chwaliszewo 68/4, 61-105 Poznań. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

 

2. Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, za wyjątkiem wynagrodzenia za świadczenie usług, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie (w odpowiednim piśmie lub na formularzu prosimy wyraźnie zaznaczyć, czy wyrażają Państwo zgodę na inny sposób płatności niż użyty przy pierwotnej transakcji, a jeżeli tak, proszę go wyraźnie wskazać). W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem, poza kosztem przesyłki zwracanego towaru do nas.
 2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: BAVIO – Adam Gabryelów, ul. Chwaliszewo 68/4, 61-105 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 4. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 5. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 35 PLN.
 1. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 • 3. Ograniczenie prawa do odstąpienia od umowy
 1. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Formularz odstąpienia od umowy